Cikkek

 • -

Hogyan lehetséges hasról fogyni?

Kategória : Cikkek

Hogyan lehetséges hasról fogyni?
A hasizomgyakorlatok sajnos nem tüntetik el a hasi zsírpárnákat, és még az is lehetséges, hogy a kitartó edzésnek köszönhetően nagyobb lesz a hasad, ugyanis több izmod lesz, de az izom felett a zsírréteg megmarad. A több izomnak viszont megvan az a pozitív hatása, hogy növeli a szervezet energia igényét, tehát minél több izmod van, annál több kalóriát égetsz, és ez hosszú távon segítheti a fogyást.
Mindenkinél genetikailag meghatározott, hogy melyik testrészére hízik és milyen sorrendben.
Ha a hasadról szeretnél fogyni, akkor csökkentsd a kalóriabeviteledet, és növeld az aktivitásodat!
Hogyan lesz hatékony a zsírégetés?A hatékony zsírégetés érdekében az edzés intenzitása a teljesítőképességed 60-75%-a legyen. A legpontosabban egy pulzusmérő segítségével tudod ezt meghatározni, de sok fitnesz eszköz tartalmaz már beépített pulzusmérőt. A megfelelő pulzustartományt úgy tudod kiszámolni, ha 220-ból levonod a korodat, és a kapott összegnek veszed a 60 – 75 %-át.
Fogyáshoz legalább hetente csinálj legalább 2x 50-60 perces közepes erősségű edzést a fentiek szerint.
Hetente 2x-3x csinálj erősítő edzést.
Figyelj az étkezésedre!
Gyere le karatézni!


 • -

Adatvédelmi Rendelet

Kategória : Cikkek

Az Általános Adatvédelmi Rendelet – alkalmazandó 2018. május 25-től

2016. május 4-én közzétették az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet vagy Rendelet) végleges szövegét az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Ezzel pont került az EU adatvédelmi szabályozási reformjának a végére. Bár a Rendelet a közzétételét követő huszadik napon lép hatályba, azaz 2016. május 25-én, szabályait 2018. május 25-től kell alkalmazni. Az adatkezelők, adatfeldolgozók és nemzeti kodifikátorok tehát kapnak egy kétéves felkészülési időt az európai adatvédelem új szabályainak és elvárásainak való megfelelésre.

Az Általános Adatvédelmi Rendelet felváltja a jelenleg alkalmazandó 95/46/EK Adatvédelmi Irányelvet (a továbbiakban: Adatvédelmi Irányelv vagy Irányelv) és jelentős változásokat hoz ezen a jogterületen. Az egyik legfontosabb ilyen változás magában a szabályozási formában rejlik: a mérsékelt megközelítést, melynek keretében a tagállamok maguk voltak jogosultak meghatározni adatvédelmi elvárásaikat egy irányelv iránymutatásai alapján, felváltja egy új rendelet, mely önmagában lesz közvetlenül hatályos és alkalmazandó valamennyi tagállamban. Ez közel egységes adatvédelmi szabályozást fog eredményezni az EU teljes területén, és nagyobb fokú kiszámíthatóságot a több államban is adatot kezelő vállalatok számára – bár bizonyos nemzeti sajátosságok továbbra is fennmaradhatnak. Az új Rendelet tovább szélesíti az érintetti jogokat és a nemzeti adatvédelmi hatóságok jogköreit, növeli az adatkezelők felelősségét és területi hatálya esetenként az Európai Unió határain kívülre is kiterjedhet.

A Rendelet azonban nem tölti be azt a jogalkotási űrt, melyet a Bizottság az Amerikai Egyesült Államokra kiterjedő Safe Harbor határozatának közelmúltbéli érvénytelenné nyilvánítása hagyott maga után, erre várhatóan a hamarosan elfogadásra kerülő EU-USA Adatvédelmi Pajzs („Data Shield”) hivatott.

1. Tárgyi hatály

Az Általános Adatvédelmi Rendelet hatálya alá tartozik bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely adat kezelése. Az online azonosítók (így például egy IP cím vagy süti azonosító) szintén ilyen adatnak minősül.

2. Területi hatály

A Rendelet hatálya kiterjed minden olyan helyzetre, ahol az Európai Unióban tartózkodó érintettekre vonatkozó személyes adatok kezelése zajlik áruknak vagy szolgáltatásoknak a nyújtásához kapcsolódóan (akkor is, ha minderre ingyenesen kerül sor), vagy az Európai Unióban tartózkodó érintettek viselkedésének megfigyelése történik. Ez utóbbi elsősorban az internetfelhasználók profilozása körében merül fel, mely általában piackutatási célokat szolgál. Az adatkezelő, illetve feldolgozó székhelye, tartózkodási helye tehát nem döntő tényező. Az Általános Adatvédelmi Rendelet hatálya kiterjed azon vállalkozásokra is, melyek szervezetileg nem telepedtek le az Európai Unió területén belül, de határokon átnyúló üzleti tevékenységet folytatnak, európai érintetteket célba véve. Ezen adatkezelők és feldolgozók kötelesek kijelölni egy Európai Unió területén belüli képviselőt.

3. Álnevesítés

Új jogi fogalomként jelenik meg a személyes adatok anonimmá tételének módszere „álnevesítés” útján. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy a személyes adatokat úgy kezelik, hogy további információ felhasználása nélkül nem lehet megállapítani, hogy az adott adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik. Ezt a kiegészítő információt külön kell tárolni, és technikai, illetve szervezési intézkedésekkel kell megőrizni azok bizalmasságát. A Rendelet több ponton is az álnevesítést említi, mint a kívánt és jogszerű megoldást bizonyos adatkezelési helyzetek esetén.

4. A hozzájárulás feltételei

Az Általános Adatvédelmi Rendelet részletesebben rögzíti a jogszerű hozzájárulás feltételeit. Érvényes hozzájárulás adható az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása útján, akár nyilatkozat, akár a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet formájában. A tiltakozás hiánya, a „hallgatás”, illetve az előre kitöltött jelölő-négyzetek alkalmazása azonban nem elegendő. Az érintett bármikor jogosult visszavonni a hozzájárulását. Tilos egy szerződés teljesítését és/vagy szolgáltatások nyújtását olyan személyes adatok kezeléséhez kötni, melyek nem szükségesek az adott szerződés teljesítéséhez/szolgáltatás nyújtásához és valamennyi adatkezelési cél tekintetében különálló hozzájárulásra van szükség.

5. Gyermekek személyes adatai

13 év alatti gyermekek semmilyen körülmények között nem jogosultak maguk hozzájárulást adni személyes adataik információs társadalommal összefüggő szolgáltatások körében történő kezeléséhez. 16 év fölötti gyermekek önállóan jogosultak ilyen hozzájárulást adni. A tagállamok maguk jogosultak meghatározni az ilyen jellegű hozzájáruláshoz szükséges életkort, az előbbiekben rögzített korlátozásokkal, azaz ezen életkor lehet 16 évnél alacsonyabb is, de semmilyen esetben sem rögzíthető 13 éves kor alatt. Az előbbiek szerinti korhatár alatti gyermekek esetén szülői hozzájárulás szükséges. E szabály kizárólag az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokra terjed ki – az általános nemzeti cselekvőképességi szabályok az irányadók az egyéb (offline) adatkezelési tevékenységek tekintetében adandó hozzájárulásra.

6. Különleges adatok

A különösen érzékeny, így fokozottan védett különleges adatok körében kifejezetten nevesítésre kerültek a genetikai és biometrikus adatok.

7. Átláthatóság

Az adatkezelők széles körben kötelesek tájékoztatni az érintetteket az őket érintő személyes adatkezelésről. A tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell megadni. A Bizottság jogosult olyan jogi aktusokat kiadni, melyek lehetővé teszik bizonyos ikonok alkalmazását annak érdekében, hogy a tervezett adatkezelésről az érintett jól látható, könnyen érthető és jól olvasható formában kapjon általános tájékoztatást.

8. Az elfeledtetéshez való jog

Ezt a jogot már levezette és nevesítette az Európai Bíróság is az Irányelv alapján, azonban a Rendelet az, mely ezt először kifejezetten és részletezve jogszabályi szintre emeli. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, köteles ezzel párhuzamosan ésszerűen elvárható lépéseket tenni annak érdekében, hogy tájékoztassa az ilyen, törölni kért adatot kezelő további adatkezelőket, hogy utóbbiaknak is lehetősége nyíljon törölni ezen adatok másodpéldányait, illetve az azokra mutató linkeket. Az érintett elfeledtetéshez való joga azonban nem korlátlan – az adatkezelő bizonyos esetekben jogosult a törlést megtagadni.

9. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintettek újonnan nevesített joga az adathordozhatósághoz való jog. Ez annyit tesz, hogy az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és azt egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

10. A tiltakozáshoz való jog

Szélesítették az érintettek azon jogát, hogy személyes adataik kezelése ellen tiltakozzanak a közvetlen üzletszerzési tevékenységekkel összefüggésben. Míg a Rendelet általában lehetővé teszi az adatkezelő számára, hogy elutasítsa az érintett tiltakozását, amennyiben az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, addig a közvetlen üzletszerzési tevékenységek körében az adatkezelőnek nincs ilyen lehetősége. Ha az érintett tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők (beleértve a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódó profilalkotást).

11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben

Az automatizált egyedi döntéshozatal (beleértve a profilalkotást) szűk korlátok közé szorul. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Kivételt képez ez alól, ha az érintett kifejezetten hozzájárulását adja az automatizált egyedi döntéshozatalhoz, vagy az egyébként szükséges egy bizonyos szerződés teljesítéséhez. Ilyen esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, melynek körében köteles lehetővé tenni, hogy az érintett élhessen azon jogával, hogy az adatkezelő oldalán emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, illetve a döntéssel szemben kifogást nyújtson be. A nemzeti jog is teret engedhet az automatizált egyedi döntéshozatalnak, azonban köteles megfelelő intézkedéseket rögzíteni az érintett jogainak és jogos érdekeinek védelme érdekében. Különleges adatot csak szigorú korlátok mellett lehet automatizált döntéshozatalhoz használni egyedi ügyekben.

12. Adatkezelők és –feldolgozók

Az Általános Adatvédelmi Rendelet a bírói gyakorlatot rögzíti amikor kifejezetten rendelkezik a közös adatkezelésről, melynek lehetőségére az Adatvédelmi Irányelv csupán érintőlegesen utalt. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőknek minősülnek. A közös adatkezelők átlátható módon kötelesek meghatározni a Rendelet szerinti kötelezettségek teljesítéséért fennálló felelősségük megoszlását. Az érintett ettől függetlenül mindegyik adatkezelő vonatkozásában és mindegyik adatkezelővel szemben gyakorolhatja a jogait.

Bár továbbra is az adatkezelőket terheli az általános felelősség az adatkezelési tevékenységekért, az Általános Adatvédelmi Rendelet az adatfeldolgozókhoz is telepít némi felelősséget. Az adatfeldolgozókkal kötendő szerződések tartalmát részletesen rögzíti a Rendelet. Az adatfeldolgozó az adatkezelő előzetesen írásban adott eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Harmadik országba történő továbbításra kizárólag az adatkezelő dokumentált utasítása alapján kerülhet sor. Az adatfeldolgozó köteles lehetővé tenni és elősegíteni az adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat és vizsgálatokat.

13. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

Megszüntetésre kerül az adatkezelési tevékenységek jelenleg irányadó, nemzeti adatvédelmi hatóságok általi nyilvántartásba vétele. A 250 főnél több munkavállalót foglalkoztató, fokozott kockázatokkal járó adatkezelést végző, illetve különleges adatokat kezelő vállalkozások azonban kötelesek belső nyilvántartást vezetni az adatkezelési tevékenységeikről.

14. Az adatvédelmi incidensek bejelentése

Adatvédelmi incidens (adatlopás, feltörés, lehalászás, stb.), esetén az adatkezelő az incidensről való tudomásszerzést követő 72 órán belül köteles értesíteni az adatvédelmi hatóságot és az érintetteket kivéve, ha az incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

A bejelentésben ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, az érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát, a valószínűsíthető következményeket, és az incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve az esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

Amennyiben egy adatvédelmi incidens valószínűsíthetően fokozott kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles tájékoztatni az érintetteket az incidensről. A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, a valószínűsíthető következményeket és a megtett intézkedéseket. Amennyiben az érintettek egyedileg történő tájékoztatása aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé, az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy más hasonló intézkedést kell hozni. Az adatfeldolgozóknak csak az adatkezelőt kell értesíteniük egy adatvédelmi incidens esetén.

15. Elszámoltathatóság, adatvédelmi hatásvizsgálat és az adatvédelmi tisztviselő

Az Általános Adatvédelmi Rendelet célja, hogy növelje az adatkezelők és feldolgozók elszámoltathatóságát. Ha az adatkezelés valamely – különösen új technológiákat alkalmazó – formája valószínűsíthetően fokozott kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az adatkezelő hatásvizsgálatot köteles végezni arra vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik. Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat megerősíti a fokozott kockázat lehetőségét, az adatkezelő köteles konzultálni az adatvédelmi hatósággal.

Közhatalmi szervek, az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését végző adatkezelők és/vagy –feldolgozók, illetve azok, akik különleges adatokat nagy számban kezelnek kötelesek kijelölni egy adatvédelmi tisztviselőt. Vállalkozáscsoportok közös adatvédelmi tisztviselőt is kijelölhetnek.

16. Személyes adatok továbbítása

A Rendelet nem tartalmaz forradalmi újítást e téren és fenntartja az Irányelv révén jelenleg is működő rendszert és jogszerű adattovábbítási jogalapokat. Továbbra is lesz lehetőség általános szerződési feltételek alkalmazására, illetve olyan államokba irányuló adattovábbításra, melyek a Bizottság döntése alapján megfelelő védelmi szintet biztosítanak. A Bizottság köteles lesz folyamatosan figyelemmel kísérni e harmadik országok tekintetében fennálló, a döntés alkalmazását potenciálisan befolyásoló fejleményeket, és szükség esetén átértékelni korábbi döntését. Az Általános Adatvédelmi Rendelet tartalmazza a kötelező erejű vállalati szabályok alkalmazásának lehetőségét is.

A Rendelet innovációjának a jóváhagyott magatartási kódexek, illetve az adatvédelmi tanúsítási eljárásra vonatkozó rendelkezések tekinthetők, melyek valószínűleg többek között az adattovábbítások területén juthatnak kiemelt szerephez. Harmadik országok jogszabályi rendelkezésére alapított adattovábbítási követelmények tekintetében az Általános Adatvédelmi Rendelet kifejezetten rögzíti, hogy harmadik ország bíróságának bármely olyan ítélete, illetve közigazgatási hatóságának bármely olyan döntése, amely valamely adatkezelő vagy -feldolgozó számára személyes adatok továbbítását vagy közlését írja elő, kizárólag akkor ismerhető el vagy hajtható bármely módon végre, ha az az adatok megismerését igénylő harmadik ország és az Unió vagy egy tagállama között létrejött nemzetközi megállapodáson alapul.

17. Kártérítéshez való jog és felelősség

Minden olyan személy, aki a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenved, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy -feldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel, ha nem tartott be valamely, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettséget, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy -feldolgozó tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, valamennyi adatkezelő és -feldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért, az érintett tényleges kártérítésének biztosítása érdekében. Ha valamely adatkezelő vagy -feldolgozó teljes kártérítést fizetett az elszenvedett kárért, jogosult arra, hogy a többiektől visszaigényelje a kártérítésnek azt a részét, mely megfelel a károkozásért való felelősségük mértékének.

18. Egyablakos ügyintézési rendszer

Valamennyi tagállam köteles gondoskodni egy független közhatalmi szerv létrehozásáról, melynek feladata az Általános Adatvédelmi Rendelet alkalmazásának figyelemmel kísérése. Az adatkezelő vagy -feldolgozó tevékenységi központja vagy egyetlen tevékenységi helye szerinti felügyeleti hatóság jogosult fő felügyeleti hatóságként eljárni az említett adatkezelő vagy az adatfeldolgozó által végzett határokon átnyúló adatkezelések tekintetében. A nemzeti hatóságok együttműködésének és gyakorlatuk egységességének kérdéseit a Rendelet külön fejezete rendezi. Felállításra kerül az Európai Adatvédelmi Testület (a továbbiakban: Testület), mely többek között e körben is hivatott lesz iránymutatást nyújtani. A Testület minden tagállam felügyeleti hatóságának vezetőjéből és az európai adatvédelmi biztosból áll. A Bizottság szavazati jog nélkül vehet részt a Testület tevékenységében.

19. Közigazgatási bírságok

A nemzeti adatvédelmi hatóságok jogosultak közigazgatási bírságot kiszabni, melynek maximuma attól függ, hogy a Rendelet mely rendelkezését sértették meg. Lényeges kötelesség súlyos megsértése esetén a fizetendő közigazgatási bírság maximuma 20.000.000 EUR, vagy vállalatok esetén az előző pénzügyi év teljes éves világpiaci forgalmának legfeljebb 4%-át kitevő összeg (amelyik magasabb). Kevésbé lényeges rendelkezések megsértése esetén a fizetendő közigazgatási bírság maximuma 10.000.000 EUR, vagy vállalatok esetén az előző pénzügyi év teljes éves világpiaci forgalmának legfeljebb 2 %-át kitevő összeg. A közigazgatási bírság mértékének meghatározásakor mind az esettel kapcsolatos súlyosító, mind az enyhítő körülményeket figyelembe kell venni.

20. Eltérés a nemzeti jog alapján

Az Általános Adatvédelmi Rendelet bizonyos körülmények között egyes területeken, illetve célokból lehetőséget biztosít az eltérésre, így például a nemzetbiztonság, közbiztonság védelmének, illetve bűncselekmények megelőzésének, nyomozásának, felderítésének, illetve a vádeljárás lefolytatásának érdekében. Ezen eltérések során is tiszteletben kell tartani az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát és az eltéréseknek szükségesnek és arányosnak kell lenniük. A tagállamok további feltételeket – köztük korlátozásokat – tarthatnak fenn, illetve vezethetnek be a genetikai adatok, biometrikus adatok és az egészségügyi adatok kezelésére vonatkozóan.


 • -

KARATE ÉS ÖNVÉDELMI TÁBOR GYEREKEKNEK XV MÉDIA 2017.07

Kategória : Cikkek , Videók

KARATE ÉS ÖNVÉDELMI TÁBOR GYEREKEKNEK XV MÉDIA FELVÉTELE. 2017.07

 


 • -

Nyári napközis karate és önvédelmi tábor, nem csak karatésoknak! 2017. július 17-július 21.

Nyári napközis karate és önvédelmi tábor, nem csak karatésoknak!
2017. július 17-július 21.
Nyári táborunkban szeretettel várjuk az örökmozgó gyerekeket, a sport és harcművészet iránt érdeklődő fiatalokat és felnőtteket. Együtt, illetve bontott csoportokban a napi 2 + 1 karate és önvédelmi foglalkozás mellett egyéb érdekes játékos, sport, ügyességi és kézműves programokkal várjuk az érdeklődőket.
A Harcosok Családja Harcművészeti Egyesületben minden korosztály megtalálhatja a számára legmegfelelőbb edzésformát, az óvodás és kisiskolás csoporttól egészen a felnőtt korosztályig. Lehetőséget biztosítunk a folyamatos fejlődésre, rendszeresen tartunk vizsgákat, edzőtáborokat.
Felszerelés: póló, melegítő, rövidnadrág vagy karate-gi.
Helyszín: Kikötő – Ifjúsági Közösségi Sziget
1156 Budapest, Budapest Száraznád utca 5.
(Megközelíthető: Nyírpalota út 38-40 felől)
Információ: 06 20 982 3114
Részvételi díj: 18.000 Ft/fő ebéddel és uzsonnával
Jelentkezés személyesen a helyszínen, vagy online a www.csokonaiksk.hu oldalon a táborok menüpont alatt.
A részvételi díj befizetésének határideje: 2017. július 7.
Táborvezetők: Tóth István (3. dan), Kiss Judit (3.dan)


 • -

Sportágválasztó

A karate elsőre sokakat megijeszt. Ütések, rúgások, bevert, vérző orr, esetleg még fegyverek is. Ám van, ami a karate filmekből nem derül ki.

A karate és ezen belül a mi csapatunk is egy család. Felnőttek és gyerekek, családok, kezdők és haladók, mesterek és tanítványok. Mi a Harcosok Családjának hívjuk magunkat. Egy családban vigyáznak egymásra, ahogy mi is vigyázunk az edzéseken, hiszen a célunk a közös gyakorlás, nem pedig a másik megsemmisítése. Edzéseink éppen ezért remek hangulatban telnek, legyen szó valamelyik budapesti edzőteremről, vagy akár bármelyik vidéki dojoról.

Megközelítésünkben a karate nem sport, hanem művészet, a karatékák pedig nem sportolók, hanem művészek, akik saját határaikat kutatják egy olyan közegben, ahol a kemény munka közben kellemes és intelligens társaság veszi körül a gyakorlókat.

Célunk, hogy aki nálunk edzésre adja fejét, annak segítsünk az élet minden területén, hogy a karate által megtalálja és megvalósíthassa önmagát. A karate ehhez rengeteg eszközt ad.

Nem készülünk arra, hogy bárkit legyőzzünk. Mi a legfélelmetesebb ellenfél, saját gyengeségeink ellen küzdünk. A karate egy életforma, amit mindenki addig csinálhat, ameddig akarja. Kortól, nemtől, egészségi állapottól függetlenül bárkit szeretettel várunk. A sportkaratéban teljesen más a gondolkodásmód , a motiváció, és a harchoz való hozzáállás. Túl nagy a lemorzsolódási lehetőség a fizikai adottságok különbözősége miatt. Nálunk mindenki számít, kicsi, nagy, túlsúlyos, öreg, fiatal, vagy gyermek.

A legtöbb szülő számára nagyon fontos, hogy gyermeke rendszeresen mozogjon, sportoljon. Jobb a gyerekünket egy megbízható társaságban tudni, mint tablettel a kezében, vagy az utcán, plázában csavarogva.

A karate nálunk nem csak egy mozgásfejlődési segítség vagy tömegsport, hanem nagyon komoly jellemfejlesztő elfoglaltság. Amellett, hogy elősegíti a helyes mozgáskoordináció kialakulását, segít a gyerkőcöknek, hogy az edzésen kívüli életben is könnyebben boldoguljanak.

Az érdeklődő gyerekeket és felnőtteket várjuk edzéseinken budapesti és vidéki edzőtermeinkben.

XX. Budapesti Nagy SportátválasztóCélunk, hogy aki nálunk edzésre adja fejét, annak segítsünk az élet minden területé…

Közzétette: Magyar Karate-Do Szövetség Budapest Újpalota – 2017. május 28.


 • -

7 ok amiért érdemes elkezdeni karatézni!

Rengeteg válasz létezik, miért érdemes Goju Ryu karatézni, az egyéb sportok helyett illetve annak kiegészítéseként, most összeszedem nektek az a 7 egyszerű választ, ami segíthet számodra is megérteni miért érdemes elkezdeni karatézni.

Amikor az emberek a karatéval kapcsolatos kérdésekre keresik a választ, sokszor a valóságtól teljesen eltérő válaszokat kapnak. Például: Tudománytalan, értelmetlen mozgások, agresszív, erőszakos, korlátozott, nem valóságos, levegőt csapkodják, stb.

Nézzük a valóságot.

A karate sokkal több mozgást, technikai elemet tartalmaz, mint a többi sport (Kéz technikák, láb technikák, testmozgás, légzéstechnika, és ennek teljes összhangja). Ezek elsajátításához idő kell, kinek, kevesebb kinek több. Valójában 4-5 év karatéban eltöltött idő az még az alapok megismertetésére sem mindig elegendő. Említésképp egy adott mozdulat, technika pontos megtanulásához legalább 10.000x kell megcsinálni jól az adott mozdulatot. Ez így soknak tűnhet, de belegondolva, hogy amikor megtanulunk járni, biciklizni, úszni, nagyjából ahhoz is ennyi gyakorlás kell. Természetesen a koordinációs képesség, gondolkodás, taktikai – stratégiai érzékek, erőnlét és a többi szükséges készség elsajátítása még több időt követel meg, így hogy valóban elkezdjünk karatézni, úgy 6-8 vagy több is kellhet. Lehet, ez sokaknak soknak tűnik, de a karate tudásunk exponenciálisan nő az évek alatt, és bár eleinte lassabb a fejlődés, de az alapok elsajátítása után elképesztő fejlődési szakasz következik be. Idővel csak azt fogjuk sajnálni, hogy nincs több időnk még többet és többet edzeni, és tanulni.

De lépjünk is tovább tehát mi is az, amit mindenképp ad a karate.

 1. Valami más, mint amit a többi sport adhat!
 2. Koncentrációs és problémamegoldó készség
 3. Koordináció fejlesztés
 4. Általános erőnlét fejlesztés, egészség megőrzés
 5. Konfrontáció – konfliktus kezelés
 6. Önmagunk megismerése
 7. Önvédelem
 8. Valami más, mint a többi sport

Mint bevezetőmben is említettem, hogy az általam is tanított, Goju Ryu Karate több mint rengeteg más sport. Rengeteget foglalkozunk a többi tanárral együtt, hogy folyamatosan fejlesszük magunkat, ne álljunk meg egy szinten. A tanár képességei meghatározzák a tanítványok lehetőségeit. Ha egy tanár nem képzi magát, előbb utóbb a tanítványai elérik a tanár képességeit, és az immár inkább csak vissza fogja a tanítványok fejlődési lehetőségeit. Egy jó karatéka mindig törekszik, arra hogy jobb legyen, de mivel adhat többet, mint más sport? Nos, azzal mindenképp, hogy nem mások képességeihez méri a tanítványokat, hanem Önmagukhoz. Ez egy olyan fejlődési szabadságot ad, ami által mindenki képes kibontakozni, és megtalálni a lehetőségeit, és azt tökéletesíteni. A karate más, mert minden korosztály számára tanulható életkor, nem, egészségi állapottól függetlenül gyakorolható. Nem kell tartani attól, hogy kiöregszünk belőle, és attól sem hogy már túl öregek vagyunk hozzá. Ez nem minden sportról mondható el.

 1. Koncentrációs, és probléma megoldó készség fejlesztése

A gyakorlatok, melyeket végzünk edzéseink során megkövetelik, hogy uraljuk testünk minden részét, legyen az a kis lábujjunk, vagy a fejünk. Ezt a fokuszált figyelmet, a testünk teljes uralását célzó edzéssel lehet fejleszteni. Az hogy egy bizonyos pontra kell ütni, vagy hátra kell húzni a kezünket, nem azért csináljuk, mert egy éles helyzetben is így cselekszünk, hanem a testünk feletti uralmunkat fejlesszük vele. Nem egyszerű két – három mozdulatot is megjegyezni, de 6-8 mozdulatnál ez már kifejezetten megerőltető lehet, de idővel ezek már kevésbé lesznek megterhelők. A tudatosan felépített gyakorlatok által a karatéka idővel megtanul egyszerre egyre több dologra figyelni, kevésbé lesz szétszórt javul a tanulási és munka tűrési képessége. A több mozdulat, összehangolása, azok értelmezése, rengeteget javít a problémamegoldó képességen. Az edzéseken használt egyéb edzésformák, mint például randory (gyakorló harc), bunkai (mozdulatok harci értelmezése), nem csak a testi fejlődést, de a stratégiai, és taktikai tudásunkat is fejleszti.

 1. Koordinációs készség fejlesztés

A mozgáskoordináció olyan sajátos feltételrendszer, melynek fontos szerepe van a mozgásszabályozás létrejöttében, adott feltételeknek megfelelően. A komplexebb gyakorlatsorozatok, kéz – láb – fej koordináció egyensúlyozó, térbeli tájékozódás, reakcióképesség, ellazulási készség.
Ezek eredménye

 • mozgás koordináció javulása,
 • energia – takarékosság,
 • sérülések elkerülése

A karate edzéseken a megszokottól eltérő, illetve a nagy ismétlésszámmal végrehajtott gyakorlatok fejlesztik, illetve kiépülését segítik elő azon idegpályáknak, melyek már gyerekkorban is a számolás – írás – olvasásért felelősek, majd a térbeli és reakcióképességért javulásáért felelnek. Felnőtt illetve idős korban a reakció növelésével, a javuló test – egyensúly, térbeli koordinációs képesség javulását segíti elő.

 1. Általános erőnlét, egészség megőrzés

A karate edzéseken végrehajtott mozgások a statikus, és a dinamikus erőnlétet is fejlesztik. Mint mondani szoktam egy karatés erőnléte olyan kell, hogy legyen, mintha egybe gyúrnánk több különböző sport atléta – tornász – hosszú távfutó – bokszoló erőnlétét. A karatés – harcművész erőnléte olyan kell, hogy legyen, hogy sok ideig képes legyen nagy erőt is kifejteni, és emellett nagyon gyorsan tudjon regenerálódni.   Nem jó az az erőnlét, ami csak rövid ideig tart, és nagyon hosszú a regenerálódás ideje. Az edzések során – egyéneknek megfelelően – törekszünk a tökéletes erőnlét fejlesztésére. Ezen erőnlét, a hajlékonyság, optimális erő felhasználás, tökéletes légzés technika, és megfelelő erősítő – gyorsító gyakorlatok komplex összhatásával érhető el.

 1. Konfrontáció – konfliktus kezelés

A testi fejlődés mellet mindenképpen szükséges egy mentális – szellemi fejlődés is. Ez önmagunk megismerése révén teljesedik majd ki, de természetesen a már említett randory, bunkai, kumite gyakorlatok a hierarchikus rendszer tanítvány – tanár, sempai – kohai rendszer is megtanítja számunkra a konfliktusok elkerülésének művészetét.  A karate nem csak arról szól, hogy hogy kell végrehajtani egy rúgást vagy ütést, hanem arról is, hogy kerüljük azt el, és továbblépve ezen megtanuljuk, hogy hogyan tudjuk elérni céljainkat agresszió nélkül, vagy hogyan kezeljük, ha egy agresszív támadást kell hatékonyan elhárítani, akár egyetlen ütés – rúgás nélkül. Például egy munkahelyi konfliktus, vagy iskolai konfliktust sem oldhatunk meg testi erővel, itt a karate magasabb szintjét használva kell egy számunkra jobb helyzetet elérni, természetesen ez sem megy rögtön, ennek elsajátítása sok gyakorlást és kitartást igényel.

 1. Önmagunk megismerése

Személyiség fejlesztés! Hogyan és miképp ismerhetjük meg jobban magunkat, mint olyan edzéseken ahol mindig a saját képességeink maximumához közeli optimális állapotot keresünk, mindig újabb helyzetekben kell azonnal reagálnunk, megoldani az éppen előttünk álló problémákat. Az önnevelés a személyiség formálás egyik fontos része, nem lehet fejlődni, ha nem fordítunk erőt, hogy változzunk. Nagy probléma, ha a valós, és a képzelt valóságunk nem ugyanott helyezkedik el, (többet, vagy sokkal kevesebbet gondolok magamról). Sokaknak okoz ez problémát , de egy jól megválasztott , és kellően képzett sensei (tanár) segítségével Önmagunk megismerése által egy jobb, nyitottabb emberré válhatunk.

7.Önvédelem

Az éveken át tartó kitartó gyakorlások révén elkerülhetetlenül képessé válunk Önmagunk – szeretteink megvédésére is, egy olyan szinten, ami nem korlátozik csupán a testi erőnkre. Az évek folyamán testi és mentális edzéseink révén rengeteg olyan készséget szerzünk a meglévő és fejlődő képességeink mellé, ami egy igazán hatékony Önvédelmi formát is ad számunkra.


 • -

Tanulni sosem késő

Karate oktatás kicsiknek és nagyoknak.

Tanulni sosem késő, csak akkor mondhatjuk, hogy valóban tanulunk valamit, ha a gyakorlatban is tudjuk hasznosítani új ismereteinket, jártasságunkat.

Budapest, Újpalotai helyszínünkön várjuk szeretettel minden kedves érdeklődőt.
1156 Budapest, Nyírpalota út 38-40
Szerda
18:00– 19:45
Péntek
18:00– 19:45

 


 • -

Karate bővebben

Kategória : Cikkek

A karate elsősorban életforma és nem sport. Így nemtől és kortól, adott esetben még egészségi állapottól is függetlenül, mindenki által gyakorolható. Művelői számára egészséges életmódot jelent, és helyes gondolkodásra tanít.

Az állandó gyakorlás nem csak lelki békét nyújt, hanem biztosítja a magas szintű összpontosító képességet, a mindennapi események, történések megértését, valamint a megoldó készséget a nehéz helyzetekben, és mindenkor a jó út felé vezérel. Nem szabad elfelejteni, hogy a harcművészettel való foglalkozás nemcsak egyszerűen fizikális tréning, hanem egyben törekvés arra, hogy egy olyan harcost alakítsunk ki magunkban, aki képes testét és lelkét egyaránt uralni.

A fő cél a harcművészetek minden egyes művelőjének, hogy törekedjen arra hogy fejlessze és megvalósítsa Önmagát a saját korlátai túllépve, a folyamatos gyakorlás és tanulás árán.
A harcművészet egy olyan fizikai és szellemi aktivitás , mely mindenki számára alkalmas függetlenül a vallása , bőrszíne, neme vagy életkorától.
A harcművészet minden korosztály számára alkalmas , segíti, hogy szellemileg , fizikailag , lelkileg fittek maradjunk.

Busidó által vallott értékek

Övvizsga: Mindenki, aki rendszeresen edzett, a vizsgán fokozatban előre léphet, ha az addig tanult gyakorlatokat megfelelően mutatja be.

Három övfokozati rendszerrel dolgozunk. Megkülönböztetünk óvodás, gyerek és felnőtt fokokat, mivel természetesen e három korosztály iránt nem támasztható ugyanolyan követelmény.

Edzőtábor: Minden évben többet is szervezünk. Ezek lehetnek külföldi, vidéki és budapesti, illetve bentlakásos vagy bejárós jellegűek.

Nyári táborok: Ide nem kizárólag karatés tanítványainkat várjuk, részt vehetnek külsős gyerekek, felnőttek is!

Magán órák: Lehetőség van magánoktatásra is. Ezeket látogathatja bárki, illetve olyanok, akik járnak a csoportos foglalkozásra is, de szeretnének még inkább elmélyülni tanulmányaikban.

Tradicionális fegyver használat: Lehetőség van tradicionális fegyverek használatának elsajátítására. Ilyen például a kard, sai tőr, nunchaku, kama, bot és egyebek.

Magyarországon 1989 óta működű karate szervezet. Tagja a Karate-do International nemzetközi szervezetnek, valamint hivatalosan elismert a Magyar Karate Szakszövetség által.

Tradicionális Okinawai Goju-ryu karatéval foglalkozunk.

Világszövetségünk vezetője, kancho Rony Kluger. www.karatedoi.com

Magyarországi vezetője, renshi Miskolczi Attila .

Chonjun Miyagi okinawai karatemester által alapított karateirányzat. Dojo -ja ( edzőterme ) a Jundokan, ma is a goju stílus világközpontja. Tanulóink ezt a karatestílust, a goju-ryu-t gyakorolják. Szövetségünk pedig tagja az Okinawa Goju-ryu Karate-do Kyokai –Jundokan nevű nemzetközi stílusszervezetnek.

Tovább is lehetne sorolni a KARATE adta előnyöket: figyelemben, kreativitásban, mozgáskoordinációban, személyiségfejlődésben, fegyelemben mégis inkább azt javaslom, próbáljátok ki!

A stílus néhány jellemzője

 •     Kis küzdőtávolságból folytatott küzdelem,
 •     Köríves technikák,
 •     Mint nevéből is adódik, a lágy és kemény mozdulatok kombinálása
 •     Bizonyos szint után tradicionális fegyverek használata
 •     Folyamatos harc
 •     Tai sabaki (kitérés a támadás elől)

Lévén stílusunk harcművészet, ahol az ősi gyökerekből adódóan a küzdelem nem győzelmet vagy vereséget, hanem akár életet vagy halált jelentett, a sportkaratéval ellentétben nálunk nincsenek tiltott felületek vagy tiltott technikák. A hatásos és hatékony elemek alkalmazását tanuljuk, puszta kézzel vagy fegyverrel. A sérüléseket megelőzi, hogy ezeket mindenki azon a szinten tanulja, ahol képes a megfelelő kontrollra, s a folyamatos gyakorlás során mindenki eljuthat a belső önfegyelem és a külső önvédelem eleinte elképzelhetetlen szintjére.

 


 • -

Időskori önvédelem oktatás

Időskori önvédelem oktatás!

Első edzés
2017. Február 1.

A jó hír, hogy az emberiség megérte, hogy egyre tovább, egyre teljesebb életet élhetünk. Nem ritka, a 60- 70- 80 évet is már megélt aktív emberek száma. Ez a tény önmagában is elképesztő.

A rossz hír , hogy az elmúlt évek statisztikai adatai alapján egyértelműen megállapítható, hogy a rablások, valamint egyéb, a lakosságot nagymértékben irritáló, a relatív biztonságérzetet leginkább befolyásoló erőszakos bűncselekmények száma növekedésnek indult.

Egyre többször tapasztaljuk, hogy ezen bűncselekmények áldozatai a védtelen, idős emberek. Az időskorúak sérelmére jellemzően – elsősorban – személy és vagyon elleni (lopás, betöréses lopás, csalás stb.) bűncselekményeket követnek el. Ennek oka, hogy áldozati szerepük jellemzőit tekintve az elkövetők számára a könnyű pénz-szerzés lehetőségét jelentik.

Napjaink bűnelkövetésének egyik legdrasztikusabb formája, amikor idős, mozgásában korlátozott emberekre éjszaka törik rá lakásuk ajtaját, majd súlyosan bántalmazzák, vallatják őket, miközben átkutatva helységeiket eltulajdonítják egy élet munkájával megszerzett értékeiket.  Az áldozattá válást elősegítő sértetti oldal jellemzői közé sorolható még a romló egészségi állapot, melynek következtében ezen korcsoporthoz tartozók kevésbé tudnak ellenállni a fizikai behatásnak, a fenyegetésnek, bántalmazásnak.

Van lehetőség a megelőzésre!
Néhány tipp

 1. Ha csomagokat cipel, az mindenképp tegye magabiztosan, ne legyen célpont.
 2. Mindig legyen éber!
 3. Lehetőleg ne sétáljon egyedül ismeretlen sötét utcákban, helyszíneken. Inkább a kivilágított, ismert utakat preferálja.
 4. Ismerjen meg néhány alapvető önvédelmi technikát. Nem szükséges mesterré válni benne, de legyen egy magabiztos – begyakorolt rutinos készsége, annak alkalmazásában.

Egyesületünk lehetőséget biztosít Önvédelmi technikák elsajátítására, Önvédelmi képzésünk során.

Budapest XV kerületi helyszínünkön szívesen várunk lelkes jelentkezőket, akik szeretnének elsajátítani önvédelmi technikákat.

Edzések időpontjai

Szerda : 17:00 – 18:00

Szombat: 16:00- 17:00

Helyszín:

1156 Budapest, Nyírpalota út 38-40
KIKÖTŐ

Első edzés
2017. Február 1.


 


 • -

Csatlakozz és tanulj igazi mesterektől!

Szeretnél túllépni saját korlátaidon, kihozni magadból a maximumot? Kihívást keresel?
Szeretéd hasznosan eltölteni a szabadidődet, egy jó csapat tagjai lenni? Javítani egészségi állapotodon?

A Harcosok Családja Harcművészeti egyesület, folyamatos csatlakozási lehetőséggel várja új tagok jelentkezését!

Gyerekeknek és felnőtteknek, kortól és nemtől függetlenül.
Gyere és próbáld ki magad egy jó társaságban, minden kötelezettségtől függetlenül!

Edzések, táborok, vizsgák, családi napok!

Nemzetközi háttér, ősi japán gyökerek.

Jelentkezni személyesen az edzések időpontjában, és helyszínén vagy telefonon az alábbi telefonszámon: Tóth István 06 20 982 31 14

Budapesti , Maglódi, Siófoki helyszínek!

Csatlakozz és tanulj igazi mesterektől!

Kérlek benneteket osszátok meg ezt a felhívást ismerőseitekkel is, lehet számára ez egy jó lehetőség!


 • 0

Életút

Kategória : Cikkek , Egyéb érdekességek

Életút

Miért..?
“Mit csinálsz??? Most kezdesz el karatézni? Neked elment az eszed… ”
Ilyen és ehhez hasonló megjegyzésekkel bombáztak barátaim és ismerőseim, amikor hosszú kihagyás után ismét – az ő szemükben – testmozgásra, sportra szántam el magam. Csendes derűvel konokul javítgattam őket …”Nem, nem karate… harcművészet… Nem, nem csapnak agyon…. Nem, nem leszek agresszív, sem kevésbé nőies, és nem vágyok Bruce Lee babérjaira, vagy Schwarzenegger izmaira…”

Mégis, mi visz rá valakit, hogy közel a negyvenhez, gyakorló anyaként és sikeres vállalatvezetőként beálljon a sor végére, a hatévesek mögé, s boldogult ifjúsága erőnlétének romjain egy az „Ego”-t”, a nagybetűs „Én”-t igencsak próbára tevő, sokak által küzdősportnak tekintett mozgásformában, találja meg önmagát…?
Miért? „Nincs kérdés, és nincs válasz. – ez a dolgom.” – ahogy egy mindössze néhány évvel fiatalabb, egykori élsportoló „harcostársam” fogalmazott megütközve, akivel jó néhány éve térdelünk, izzadunk. küzdünk, nyomjuk a fekvőtámaszt – és haladunk együtt az önként választott úton. Gyermekeink nagykamaszként lassan kikopnak mellőlünk, hogy aztán ifjú felnőttként visszatérve újra keressék a harmóniát, s egyszer majd talán gyermekeiket is büszkén vezessék át kézen fogva a dojo küszöbén…

Elkalandoztam…

A mindennapok rohanó világában sokszor nincs idő magunkra. A „kell” határozza meg létünket – megfelelni a kényszerből vagy önként vállalt kötelezettségeknek, bár sok örömet és sikerélményt is ad, az évek-évtizedek alatt észrevétlenül elfedi előlünk, kik is vagyunk valójában. Gyökereinktől elszakadunk, életünk során talán többször is költözünk, távol kerülünk szeretteinktől, barátainktól, szomszédok, munkatársak jönnek-mennek körülöttünk… talán féltett kis családunk is felbomlik…

Hogy az állandó változások között kapaszkodót leljünk, stabilitást nyújthassunk szeretteinknek, szűkebb- és tágabb környezetünknek, egyre fontosabbá válik a belső harmónia. A harmónia megteremtése sokak álma – kevesek kiváltsága. Önmagunk megismerésén és elfogadásán keresztül vezet hozzá az út…

A világban ma szinte semmi sem valós. A túlzások világában élünk, szinte mindenhez segédeszközt használunk, nem ismerjük a letisztult, természetes formákat, ízeket, világot – de leginkább nem tudjuk, milyenek vagyunk valójában… , mire vagyunk képesek a saját erőnkből? Mert az igazi erő abból fakad, ha elhisszük, mindenre képesek vagyunk. Akár egyedül is. Ha ez a hit él bennünk – akkor már nyugodtan elfogadhatunk bármilyen segítséget, vagy adhatunk másoknak, hiszen ez igazán „megújuló” energia. Ez az igazi erő belülről fakad. Nem fizikai. A lélek, a szellem ereje ez, ami lehetővé teszi, hogy akkor is felálljunk, s továbbmenjünk, ha mindenki lent marad is.

Ez az erő teszi lehetővé, hogy esetleges családi gondok, fizikai fáradtság, munkahelyi stressz, betegség, anyagi gondok (ezek egyike-másika sajnos időnként mindannyiunkat utolér) és a szálló évek ellenére is – legyen kedvünk nevetni, örülni, élni, s várni a holnapot a maga bús-szomorú vagy éppen életvidám valóságában. Így mi alakítjuk az életünket, s nemcsak sodródunk száraz falevélként a viharban.

Az edzések kikapcsolnak. Az ott töltött másfél óra a tiszta igazság ideje, ismerkedés önmagammal… Itt igazán megtudod, ki vagy. A fizikai fáradtság mélypontján nincsenek hazugságok…

A fejlődés, mint mindenütt, észrevétlen, ha naponta mérnéd – de szembeötlő az évek távlatából. Fizikailag is – de lelkileg még inkább. A kitartás, amit itt tanulok, a figyelemösszpontosítás képessége, a felismerés, hogy valóban mindenre képes lehetek – ha elhiszem … ez az, ami idehozott, ami itt tart – s amit nem lehet leírni….

Meg kell élni. Az élmények, a barátok, de még a virtuális és valós pofonok is, amiket itt szereztem – egy életforma mérföldkövei. Az én utamé… – mindenkinek jut hely rajta…


 • -

Védett: Övvizsga feltételei

Cimke :

Kategória : Cikkek

Ez a tartalom jelszóval védett, megtekintéséhez alul meg kell adni a jelszót:


 • 0

Karate edzés Budapest XVII. kerületében

Gyurkovics Tibor Általános Iskola

Bp. 17. ker, Naplás u. 60

GYURKOVICS

Gyerekek és felnőttek részére.

 Szerda: 15:00- 16:00

 Péntek: 14:00- 15:00

Tel: 06 30 919 5543


Balassi Bálint Nyolc évfolyamos Gimnázium

17. ker. Budapest, Széchenyi 1-7.

BALASSI_1

Gyerekek és felnőttek részére.

 Kedd: 16.00-17.00

 Csütörtök: 16.00-17.00

Tel: 06 30 919 5543


Önvédelem, és Magánedzés!
17. ker, Gyurgyalag u. 10/D

GYURGYALAG_ONVEDELEM

 


 • 0

Sensei Tóth István

Sensei Tóth István

A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Karate Sportedző,

okleveles Goju-ryu karate mester ( 3. dan).

Hogy miért a karate?

Mikor elkezdem 19 évesen karatézni, egy vágy hajtott, hogy olyan legyek, mint a nagy filmes harcosok, én akartam lenni a legjobb, legerősebb, leggyorsabb, majd ezt egy teljesen más cél váltotta fel. Ha most megkérdeznék, miért eddzek, miért tanítok, az mondanám, mert ezt szeretem csinálni, szeretem, hogy mindig találok benne újdonságot, folyamatosan van hova fejlődni.

Egyensúlyt visz az életembe, motivál a sikerek vagy éppen a bukások által. Megvan benne az önmegvalósítás és a sikerélmény. Fizikai és szellemi szinten is folyamatosan fejleszt, és fejlődésre késztet.

Sokan csupán sportnak tartják a karatét, és vannak, akik művészetnek, mindkettő igaz, hiszen minden azzá válik, amivé szeretné, hogy váljon.

Hiszem, hogy csak az lehet jó sensei (tanár), aki széleskörűen ismeri, az adott „stílust”, aki folyamatosan képzi magát, és aki elhivatott.

 

Nem az izmaid erejétől függ egy harc kimenetele.

Hogy mit is jelent?

A harcnál most ne egy utcai harcra gondoljunk, (természetesen arra is igaz), inkább gondoljunk az élet megannyi harcára, amit vívunk az iskolában, munkahelyen, tárgyaláson, vagy akár a családon belül is.
Ezek a “harcok” nem az izmaink vastagságától függően fognak úgy végződni, ahogy mi szeretnénk, ha lelkileg gyengék vagyunk, nincs elég bátorságunk , vagy esetleg nem ismerjük eléggé magunkat, akkor a másik akarata fog érvényesülni, ha szeretnénk, ha nem , ha csupán a másik jóindulatában bízva várnánk, hogy jó irányba terelődjön életünk, nem mindíg számíthatnánk túl sok jóra.

A világban problémák 1000 éve is voltak, és 1000 év múlva is lesznek, természetesen ezek a problémák folyton más jellegűek, korszakoktól függően, de meg kell velük birkóznunk, és ehhez is segítséget ad a karaténk. 

 

Az első edzések.

Mikor egy új tanítvány érkezik a dojoba mindenképpen információt gyűjtök állapotáról, esetleges sérülésekről, az első edzés egy rávezető edzés mindenképpen, ahol megtapasztalhatja, hogy mi vár rá. És természetesen közben információt kapok terhelhetőségi állapotáról. A végrehajtandó gyakorlatok kiválasztása függ az adott csoport összetételétől (felnőttek, gyerekek, magas rangúak, teljesen kezdők) így mindenki az adott szinten a tőle elvárható szinten fog edzeni. Az első edzést követően mindenképpen közlöm vele az általános etikettet, és hogy mit kell megtennie, hogy beilleszkedjen.

Tehát az első edzések lényegében arra szolgál, hogy felmérjem, mire lehet képes, mi lehet belőle kihozni, és mit nem szabad csinálnia, hogy az egészsége megmaradjon.

A tanár-tanuló kapcsolat nagyon fontos, az egymás iránti tisztelet, és az, hogy ne egy „haverként”, hanem egy tanárként viselkedjen az „edző”. Lényegében nem jó szó az edző a harcművészetekben, mert így nem is beszélhetünk erről. Én inkább tanárt használok (Sensei)-t, mert mindenképpen többről van szó, mint egy edző.

Érték: A karate rengeteg értékkel bír, melyet csak lassan, és fokozatosan lehet átadni. Ezek például a fegyelem, figyelem, mid testi, mind szellemi szinten. Kreativitás, tisztelet másokkal és önmagunkkal szemben, tisztelet saját szervezeted iránt, megérteni, mi az a kötelesség, mi az, ami helyes, és közeledés egy általánosan elismert viselkedési normához. Egy erkölcsformáló mód, melybe a test, és lélek összhangját keressük. A karate célja nem az ellenfélen aratott győzelem, hanem saját gyengeségeinken, és határainkon való túllépés.

Értékelés: Mindenkinek szüksége van visszajelzésre, hogy éppen hol tart, mennyit jutott előre. De én nagyon fontosnak tartom, hogy azt is tudja mi vár még rá. Mivel lényegében itt önmagunkhoz képest várunk fejlődést, így a tanítvány igen nehezen veszi észre, hogy fejlődött bármiben is. De erőnléti, vagy szellemi gyakorlattal igazán hatásosan lehet vele éreztetni, hogy ő igen is halad előre. A lényeg, érezze, hogy igen, valamivel több lettem, mint tegnap. Az értékelés néha okozhat, szorongást, negatív érzelmeket, de mindenképpen objektív képet kell, hogy kapjon jelenlegi teljesítményéről.
Kompetencia: A szakmai hozzáértés, a tanultak alapján történő problémamegoldás. Csak hosszú, és folyamatos tanulással lehet tovább fejleszteni. Nagyon sokan esnek abba a csapdába, hogy elérnek, egy szintet, és nem haladnak tovább, már nem képzik magukat, és ez nagyon nagy hiba, mit a tanítványokkal, mint önmagunkkal szemben. Nem elég a gyakorlatban és elméletben szerzett tudás, azt folyamatosan frissíteni kell, és ezt tudni kell megfelelően „emészthető” formában átadni.

Interakció: Kölcsönös viszony, a tanár-tanítvány között.

Mivel leginkább, hierarchikus felépítésű ez a viszony rendszer, így a magasabb rangú, határozza meg a társalgás formáját. De leginkább a tegezős forma valósul meg, hiszen, így sokkal könnyebb átadni a tanítást, természetesen a kellő tisztelettel vegyítve.

Tanulni sosem késő.

Az életben az egyetlen dolog, melyre nem lehet azt mondani, hogy már öreg vagyok hozzá, az a tanulás.Jómagam is folyamatosan képzem magam, mind testileg, mind szellemileg.

Hiszem, hogy csak az lehet jó tanár (sensei), aki széleskörűen ismeri, az adott „stílust”, aki folyamatosan képzi magát, és aki elhivatott. A megszerzett tudást, a belső értékeinkkel együtt képesek legyünk átadni, hogy ne szabjunk gátat a fejlődésnek. A harcművészet nem más mint önkifejezés, érzelmek, gondolatok átadása, de hogy ez megtörténjen, meg kell tanulni az alapokat.

 

 

https://www.facebook.com/karateoktatas

Karate edzések gyerekeknek és felnőtteknek Budapest több pontján! Kondíció, jellemformálás, önvédelem!

Jelentkezés itt!


 • 0

Sensei Kiss Judit

Cimke :

Kategória : Cikkek

Sensei Kiss Judit

Elérh

etőség: 06 30 919 5543


 • 0

ÖNVÉDELEM – AMIKOR NINCS MÁS MEGOLDÁS

 

Karate oktatás (Újpalota “KIKÖTŐ”) Nyírpalota út 38-40. Hétfő – Szerda
18:00 – 19:30

Gyerekeknek és felnőtteknek
18:00 – 19:30 Gyerekek, kezdő felnőttek
18:00 – 19:30 Haladó, és felnőtt

Önvédelem oktatás
Péntek
18:30 – 19:30


 • 0

Új helyszínen folytatódó karate edzések

Cimke :

A KARATE edzések új helyszínen folytatódnak!
Nyáron is nyitva leszünk!
Helyszín: Újpalota “KIKÖTŐ”
Cím: Nyírpalota út 38-40. A két panelház között már láthattok is minket, fehér épület, kék tetővel!
Edzések időpontja:
Hétfő : 18:00 – 19:30
Szerda : 18:00 – 19:30
Első edzés: 2016.05.18 Szerda!
Ha eltévednél hívj: 06209823114

 


Onvedelem


 • 0

Így üss, ha támadnak!

Kategória : Cikkek , Események

Bátortalanul gyülekeztek a résztvevők István sensei önvédelmi kurzusának bemutató órájára a Kikötőbe, de a végén mindenki felszabadultan és néhány védekező módszerrel gazdagabban távozott.

Volt, aki a barátnőjével, más a kislányával jött, de –mivel a kurzus nem kifejezetten nőknek szól, hanem bárkinek, aki szeretné elsajátítani az önvédelem alapjait – férfi is érkezett.

– A legkisebb tanítványom négyéves, a legidősebb  62 – magyarázta István sensei, a kurzus vezetője, aki goju-ryu karatéval foglalkozik, amelynek fontos eleme az önvédelem. – A tanfolyamhoz  folyamatosan lehet csatlakozni, kicsiket, nagyokat, férfiakat és nőket is várunk…….

Link


 • 0

Önvédelmi foglalkozások indulnak péntekenként Újpalota “KIKÖTŐ”

Kategória : Cikkek , Események

Önvédelmi foglalkozások (kurzusok) indulnak péntekenként 18.30 tól Budapesten, a 15. kerületben (Újpalota), a “Kikötőben”

Minden kurzus 6 alkalomból áll, ami folyamatos fejlődést biztosít minden résztvevő számára.
(6000 Ft / hó) vagy (2500 Ft / alkalom)

Minden pénteken 18:30-19:30,

Felszerelés: Kényelmes edzőruha

Várunk mindenkit szeretettel edzéseinken!

Budapest XV. Száraznád utca 5 (Nyírpalota utca)

 

Onvedelem 13458653_1653373091571204_6836739473484791470_o 13442537_1653372871571226_6098294625816821303_o 13416842_1653373008237879_2434964787120791130_o 13392048_1653373051571208_6525484771419044423_o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelentkezés • 0

Önvédelmi bemutató edzés a Telepes utcában

Önvédelmi képzésünkön (XIV. Telepes u. 32) sok bátor újonc, s a kezdő illetve gyakorlottabb karatékával is jól érezték magukat, s sok kérdésükre választ kaptak. Folytatjuk 🙂

 

 


 • 0

Karatés testnevelés órák 2016.02.17

 A Budapesti Széchenyi István Általános Iskolában jártunk (Telepes utcai 32) , ahol 4., 5., 6., 7. és 8. osztályos diákoknak tartottunk “karatés testnevelésórát”, a karate mozgásanyaga mellett játékos egyensúlyi és koordinációs gyakorlatokkal, önvédelemmel foglalkoztunk, korosztályra szabottan. Néhány kép a nyolcadikosok karatés bemelegítéséről és önvédelmi fogások gyakorlásáról.
A gyerekek legtöbben nyitottan álltak hozzá a szokatlan feladatokhoz, s az órák végén sok kérdéssel bombáztak minket. A karateedzéseken még több érdekes és változatos anyaggal foglalkozunk – néhány érdeklődő már akadt is.

Karatés testnevelésóra 2016.02.17

Közzétette: Karate-Do International Harcosok Családja – 2016. február 17.


 • 0

Testnevelés órák 2016

Négy délelőtti “karatés” testnevelés órát tarthattunk a Városligeti Általános Iskolában. Közel 160 elsős, másodikos, harmadikos, ötödikes és hetedikes diák kapott egy kis ízelítőt a jó hangulatú, játékos órákon a karate lényegéből, ki-ki korának megfelelően. Köszönjük a lehetőséget az iskolavezetésnek és a segítőkész testnevelőknek!
Köszönjük a segítséget Újvári Anna senseinek és Mile Zsuzsi sempainak is!
Tóth István sensei, Kiss Judit sensei, Harcosok Családja Harcművészeti Egyesület.

 

 

Négy délelőtti "karatés" testnevelés órát tarthattunk a Városligeti Általános Iskolában. Közel 160 elsős, másodikos,…

Közzétette: Judit Kiss – 2015. november 5.


 • 0

Tornaóra – karatés módra 2016.02.16

A Telepes utcai Általános Iskolában jártunk, ahol 4., 5., 6., 7. és 8. osztályos diákoknak tartottunk “karatés tétnevelésórát”, a karate mozgásanyaga mellett játékos egyensúlyi és koordinációs gyakorlatokkal, önvédelemmel foglalkoztunk, korosztályra szabottan. Néhány kép a nyolcadikosok karatés bemelegítéséről és önvédelmi fogások gyakorlásáról.
A gyerekek legtöbben nyitottan álltak hozzá a szokatlan feladatokhoz, s az órák végén sok kérdéssel bombáztak minket. A karateedzéseken még több érdekes és változatos anyaggal foglalkozunk – néhány érdeklődő már akadt is.
Holnap a többi osztályban folytatjuk.

 

 

A Telepes utcai Általános Iskolában jártunk, ahol 4., 5., 6., 7. és 8. osztályos diákoknak tartottunk “karatés tetnevelé…

Közzétette: Karate-Do International Harcosok Családja – 2016. február 17.


 • -

Egészséges, aktív élet

Kategória : Cikkek

egészséges aktív élet

A 21. század rohanó világában, az állandó változások között nagyon nehéz a családok, közösségek aktív, harmonikus együttlétét megteremteni, a tartós, valódi értékek – többek között a tisztelet, hűség, becsület, kitartás, önfegyelem, szorgalom, kreativitás, egészséges és aktív élet – tiszteletben tartását és fiatalabb generációk részére történő átadását biztosítani.

Egyesületünk a harcművészet kicsik és nagyok, felnőttek és gyerekek, családok számára történő oktatásával kívánja a fent felsorolt értékek elsajátítását segíteni, s egyben hozzájárulni a résztvevők testi-lelki egészségének megőrzéséhez, fizikai és szellemi fejlődéséhez kinek-kinek saját képességei és adottságai szerint. A szabadidő hasznos eltöltésén keresztül láthatóvá kívánja tenni e fejlődést bármely korosztályban, s egészségi állapotban.

EDZÉSEK:

Budapest XVII. ker, Naplás u. 60 H- Sz: 15:00- 16:00

Budapest XVII, Gyurgyalag u. 10/D

Budapest XV, Drégelyvár u. 3

1156 Budapest, Száraznád utca 5.


 • -

A kezdetek

Cimke :

Kategória : Cikkek

 

Immár több mint 15 éve foglalkozom Karatéval, ami nem túl sok idő, de nem is kevés, de sokat változtam közben…

Amikor felmerült bennem , hogy kellene valamit csinálnom , hogy legalább meg tudjam magam védeni, nem igazán foglalkoztam azzal, hogy mit fogok csinálni egy olyan helyet kerestem ahol meg lehet tanulni verekedni legalább.

Nos abban az időben megfordultam néhány helyen , de 1-2 hónapnál tovább nem tudtam maradni, nem éreztem bennük a lehetőséget , nem illettek hozzám, úgy éreztem teljes káosz uralkodik náluk.   Vagy az volt a gondom hogy túl egysíkú , túl gyengék, túl unalmas , stb.. , szóval úgy éreztem semmit sem tudok tőlük tanulni ezért mindig továbbálltam. Igazából egy olyan helyet kerestem ahol tényleg kemények az ott lévők vagy legalább az aki edz engem. Nem érdekeltek a spirituális dolgok , még kevésbé a lelkizés , én csak kemény akartam lenni , és ezért sokat és keményen akartam edzeni.

Aztán találtam egy helyet, persze eleinte úgy gondoltam, hogy nem biztos hogy jó helyen járok , mert szinte csak gyerekek voltak körülöttem , ami felnőttként nagyon nyomasztó volt , mit keresek itt egy rakás gyerekkel itt sem maradok sokáig… Persze tévedtem , mert a körülöttem lévők bár nem voltak kemények , de Sensei azért megoldotta hogy mégis ” megkapjam ” ami jár nekem .

Folyt köv.

 

 


 • -

Értéket adunk

Kategória : Cikkek

A fő cél a harcművészetek minden egyes művelőjének, hogy törekedjen arra hogy fejlessze és megvalósítsa Önmagát a saját korlátai túllépve, a folyamatos gyakorlás és tanulás árán.

A harcművészet egy olyan fizikai és szellemi aktivitás , mely mindenki számára alkalmas függetlenül a vallása , bőrszíne, neme vagy életkorától.

A harcművészet minden korosztály számára alkalmas , segíti, hogy szellemileg , fizikailag , lelkileg fittek maradjunk.


 • -

Használható tudás

Kategória : Cikkek

Ha figyelembe vesszük a harci módszerek fejlődését érdemes megjegyezni, hogy a nyugati harci technikák (harci kard, lovagi torna, stb) már feledésbe merültek. Azonban a keleti módszerek szisztematikus oktatási gyakorlatai egyre jobban felvirágozódtak, és része lett egy mélyen gyökerező kultúrának (Wushu Kínában és Budo Japán).

Az oktatás az út (Do), ahol az ember megtanulja, hogy kell szembenézni az élettel.

Háború idején, a harcművészet mesterei elsősorban a technikai, gyakorlati és fizikai szempontból, míg békeidőben, filozófiai-spirituális szempontból edzettek, így a technikák és a képzés célja az volt inkább, hogy a mindennapi életben lehessen az felhasználni.

Például: Konfrontáció a főnök és munka terén. A tradicionális harcművészetek mestere ezt a helyzetet érzelmi stratégiai alapon , és nem szemtől szembeni küzdelemben valódi fizikai erőt bevetve küzdi le. Ez egy ugyanolyan harc, mint a fizikai harc, ahol rúgások ütések dobások történnek , csak ez egy mentális harc. Ez a harc ugyan úgy zajlik főnök – beosztott -menedzsment között mint a valódi élet -halál harc, ezért fontos a mentális felkészülés , a fizikai , technikai tudás mellet.

A karate-Do gyakorlatok segítik a megértéséét és az út keresését a tökéletesség felé.

A sportágakkal szemben a harcművészet aktív marad , és a folyamatos fejlődés lehetőségét adja kortól és nemtől függetlenül!

 

 


 • -

Tanárok

Kategória : Cikkek

Karate Do International

Black Belts

Hachi Dan (8th. Dan)

Braam Peens, Shihan – Chief Instructor of Potchestroom Dojo, South Africa

Roku Dan (6th. Dan)

Shmuel Fride, Renshi – Head Of the Yudansha Kai

Jonathan Sandler, Shihan RIP – Honorary Head of Karate do Australia

Leonard Marthinus, Shihan – Chief Instructor of Kokusai Karate Do Renmei SA

Andre van Vuuren, Shihan -Chief Instructor of South Africa Goju Ryu Karate Do

Attila Miskolczi, Shihan – Uchi Deshi – Head of Karate Do in Hungary

Shay Bendersky, Shihan

Go Dan (5th. Dan)

Yossi Keiserman, Sensei
Patrick Charles Kalis, Sensei –Head of Karate Do International Renmei UK
Mike Chong, Shihan – Chief Instructor of Kokusai Karate Do Renmei SA
Sydney Cohen, Shihan – Chief Instructor of Kokusai Karate Do Renmei SA
Gordon Foulis, Shihan – Chief Instructor of Kokusai Karate Do Renmei SA
Mario Sequeira, Sensei, Chief Instructor – South Africa Goju Ryu JHB
Che Jagger, Sensei – Chief Instructor – South Africa Goju Ryu JHB
Ronen Berger, Sensei – Head of Karate Do in Shoham, Rishon Le Zion
Gilad Kluger, Sensei – Director of the Honbu Dojo
Ariel Erb, Sensei

Ferenc Kertesz, Sensei – Hungary

Yon Dan (4th. Dan)

Harvey Sapir, Sensei

Marius Strydom, Sensei – Uchi Deshi – South Africa

Beny Lapid, Sensei

Ouri Chagay, Sensei

Yissaschar Zan Bar, Sensei

Shaun Bouwer – South Africa Goju Ryu JHB

Doron Shterenberg, Sensei – head Of Karate Do in Hod Hasharon

Filippo Mestichelli, Sensei – Kokusai Karate Do Renmei SA

Brian Jooste, Sensei, Kokusai Karate Do Renmei S.A.

Kobus Klue, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Brett Varga, Sensei – Head of Karate Do Australia

Noa Kluger, Sensei – Head of Karate Do Kfar Saba,

Chief Instructor of KDIR’s  Kidds Department

Mauro Pereira, Sensei – Kokusai Karate Do Renmei SA

 Amir Teicher, Sensei

 Regina Nagy-Tutto, Sensei – Hungary

Sahar Nachum, Sensei

Hrdina Zoltan, Sensei – Hungary

Almasi Orsolya, Sensei – Hungary

Kurt Wucherpfennig, Sensei – Kokusai Karate Do Renmei S.A

Willie Erasmus, Sense – Potchestroom Dojo, South Africa.

San Dan (3rd. Dan)

Oded Farkash, Sensei

Yacov Kagan, Sensei

Helen Belgazal, Sensei

Dany Ben Yair, Sensei

Boris Lubman, Sensei

Oren Guz, Sensei

Arnold Lerner, Sensei – Australia

Gabor Szabo, Sensei – Uchi Deshi – Hungary

Gabor Szilady, Sensei – Uchi Deshi – Hungary

Odelia Cohen Sterenberg, Sensei

Nagy Laszlo Attila, Sensei – Hungary

Fero Vilmos, Sensei – Hungary

Istvan Toth, Sensei – Hungary

Anna Ujvari, Sensei – Hungary

Tibor Kovacs, Sensei – Hungary

Kiss Judit, Sensei – Hungary

Niel Kelham, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

James Chalmers, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Nicholas Chalmers, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Ryan Peel, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Shaun Peulsen, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Erez Hamburger, Sensei – Karate Do International Australia

Wouter Pretorius, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Elrie Bosman, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Paula Viltoen, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Wessel Boonzaaier, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Mari Jamieson, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Brian Woodland, Sensei – Kokusai Karate Do Renmei SA

Etienne de Villiers, Sensei – Kokusai Karate Do Renmei S.A.

Tal Shlevin, Sensei

Noam Geva, Sensei

Salvo Levy, Sensei

Morgan Moss, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Pierre Watts Sensei, Kokusai Karate Do Renmei S.A.

Andries van Jaarsveld, Sensei –  Potchestroom Dojo, South Africa

Ni Dan (2nd. Dan)

Yash Shterzer, Sensei

Cnaan Liphshitz, Sensei – Uchi Deshi – USA

David Leibo, Sensei RIP

Yossi Menda, Sensei

Noah Shat, Sensei

Eran Kopel, Sensei

Janos Makkai, Sensei – Uchi Deshi – Hungary

Yaniv Reizer, Sensei

Noam Nakar, Sensei

Gyomrei Janos, Sensei – Hungary

Ofir Durek, Sensei

Tamar Inbar, Sensei

Dr. Chezi Polak, Sensei

Omer Ganor, Sensei

Dror Yaacoby, Sensei

Peter Salling , Sensei – Hungary

Csaba Szollat, Sensei Hungary

Danny Benjamin, Sensei Australia

Lauren Traugott, Sensei Australia

Jesse Newstadt, Sensei – Australia

Grace Schwartz – Australia

Gilad Fride, Sensei

Edan Pundak, Sensei

Yehuda Benach, Sensei

Avi Gadot, Sensei

Diana David, Sensei

Jamie Granek, Sensei Australia

Yulia Repkin, Sensei

Alexey Nesterov, Sensei

Jozsef Horvath, Sensei – Uchi Deshi – Hungary

Natalie Dodge, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Karen Meyer, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Nicholas Quintal, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Lourens De Vries, Sensei – Kokusai Karate Do Renmei SA

Jabu Vundladla, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Michael Brunette, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Martin Pindak, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Deane Burkimsher, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Tammy Krul, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Aranda Koen, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Wouter Pretorius, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Paula Viltoen, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Yoav Bloch, Sensei

Anthony Armany, Sensei – Australia

Cristina Vernick, Sensei

Sergei Arzh, Sensei – Uchi Deshi

Oded Ashton, Sensei

Tamas Kontos, Sensei – Hungary

Gyorgy Zelena, Sensei – Hungary

Ruby Dasilva, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Richard Bradfield, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Gideon De Villiers, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Francin Rubin, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Danie Botes Sensei- South Africa Goju Ryu Karate Do

Helet Theron – South Africa Goju Ryu Karate Do

Charmein Voight, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Dr. Nitzan Steinman, Sensei

Mauritz Kotze, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Joshua Fair, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Balvindra Walter, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Mick Pritchard, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Ronen Ber, Sensei

Varkonyi Terez, Sensei – Hungary

Dr. Vagfalvi Bernadett, Sensei – Hungary

Horvath Judit, Sensei – Hungary

Vass Csaba, Sensei – Hungary

Amit Yaffe, Sensei

Liran Oshri, Sensei

Remport Csaba, Sensei – Hungary

Dora Fogoly, Sensei – Hungary

Yaron Yarel, Sensei

Hagay Pery, Sensei

Israel Hakak, Sensei

Kyle Duncan Chalmers, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Giorgio Caforio, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Sho Dan (1st. Dan)

Doron Zilbermintz, Sensei – USA

Ilan Bar, Sensei

David Menashe, Sensei

Zion Madar, Sensei

Ely Madar, Sensei

Dr. Dov Engelstein, Sensei

Balazs Bencsetler, Sensei – Hungary

Danielle Even Gurewitz, Sensei

Ron Yehuda, Sensei

Yanir Malchi, Sensei

Gay Sadeh, Sensei

Yacov Ben Yacov, Sensei

Nadav Noyfeld, Sensei

Liat Rosenwald, Sensei

Hana Inbar, Sensei

Boaz Lavi, Sensei

Yuval Inbar, Sensei

Elad Cohen, Sensei

Nili Landau, Sensei

Yaron Strodvorsky, Sensei

Dave Meyer, Sensei – USA

Yaniv Shalev, Sensei

Rivka Brodny, Sensei

Eytan Razinsky, Sensei

Marko Malka, Sensei

Lior Ditman, Sensei

Yoav Furst, Sensei

Doron Sheafer, Sensei

Sharon Kliger, Sensei

Ran Kamir, Sensei

Noam Gertler, Sensei

Tamar Netanely, Sensei

Yanai Braz, Sensei

Shaul Mena, Sensei

Asaf Levy, Sensei

Tali Kivis, Sensei

Moty Leiba, Sensei

Aviran Malka, Sensei

Lakatos Sandor, Sensei – Hungary

Felix Sidelkovsky, Sensei

Jessica Chasen, Sensei – Australia

Hay Baruch, Sensei

Edan Goldstein, Sensei

Adi Kotler, Sensei

Eran Rintzler, Sensei

Roi Rintzler, Sensei

Sharon Cohen, Sensei

Yigal Kazdazker, Sensei

Kfir Steinbuck, Sensei

Amichai Granevitz, Sensei

Alina Papirov, Sensei

Eldad Yehi Shalom, Sensei

Alex Piliavsky, Sensei

Tamas Szombathelyi, Sensei – Hungary

Peter Krusovszki, Sensei – Hungary

Michael Wulfson, Sensei – Australia

Yan Yasilewitz, Sensei

Amir Harduf, Sensei

Michael Volowitz, Sensei

Shai Shitrit, Sensei

Shlomy Yaniv, Sensei

Chen Nave, Sensei

Balazs Nemeth, Sensei – Hungary

Gyorgy Szomraky, Sensei – Hungary

Richard Von Rahden, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Barry Wade, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Isabelle De Andrade, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Sandy van Vuuren, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Jonathan Palmer, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Collette Lahanis, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Alex Lahanis, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Christopher Rodrigues, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Darren Swanepoel, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Michelle Mac Falane, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Ricky Struik, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Wilkus Ellof, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Ian Miller, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Maritza Grudelinge, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Marianke Thomson, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Sherri Pretorius, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Nicole Mac Night, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Stephen Greenwood, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Juhan Kleingold, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Jos De Villiers, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Hennie Kruger, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Tiaan Adlem, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Ruan Van Antwerpen, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Werner Botha, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Gideon De Villiers, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Kevin Kalis, Sensei – Karate do International UK

Charmein Voight, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Marcelle Van Der Merwe, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Jason Kruger, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Linza Aucamp, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Pieter Aucamp, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Francin Rubin, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Amit Godel, Sensei

Shimi Dayan, Sensei

Inbal Lazar, Sensei

Niv Neyman, Sensei

Ziv Roden, Sensei

Assaf Bentabou, Sensei

Shaun Paulsen, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Francois Schulz, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Robert Thomas Delton, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Byron Bahnemann, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Jacobus Johannes Eloff, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Conroy Glen Piper, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Christopher James Langsford, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Andrea L. Vella, Sensei – South Afrim /  ca Goju Ryu JHB

Anat Efhron, Sensei

Galit Suleyman, Sensei

Dr. Shraga Sade, Sensei

Ido Carmi, Sensei

Andrew Martin Gilgannon, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Nagy Sandor, Sensei – Hungary

Sagie Spitzer, Sensei

Ben Romano, Sensei

Ingrid Morgan Wilson, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Matthew Gracia, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Linda Jane Abelheim, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Helmut Wilms, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Mick Pritchard, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Jacques Stander, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Ian Gracie, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Erin Horley, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Marc Hanscombe, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Nicole Lother, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Tyler Wella, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Stacey Labuschagne, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Balazs Palasthy, Sensei – Karate Do Australia, Head of Sydney Dojo

Cath Armany, Sensei – Karate Do Australia

Mark Revay, Sensei – Hungary

Yonnie Agapov, Sensei

Yeela Cochavi Sensei

J.P.Weitz, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Ewald Steiger, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

FC Gouws, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Siyabonga Ndlagalavu Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Mfumo Lebese, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Jayde Taylor, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Gary Dateling, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Semaar Garib, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Pieter Gian Louw, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Nadav Neyman, Sensei

Anuschka Zaayman, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do
Noel Scholtz, Sensei –  South Africa Goju Ryu Karate Do

Dylan Wentzel, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do
Gerhard van der Westhuizen, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do
Jurgen Graupe, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do
Ivan Dicker, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do
Wenzel De Villiers Botha, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do
Evan Morris, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do
Niel Lurie,Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do
Gerrit Mathee, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do
Timothy Paine, Sensei –  South Africa Goju Ryu Karate Do
Joshua Nel, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do
Ayeesha Isbikheng, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB
Violeta Markovic, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB
Kyle Posthumus, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB
Ernst Viljoen, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB
Kaelan Lang, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB
Trinolin Divian Pillay, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Danika Stevens, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Idan Yeger, Sensei

Veronica Vernick, Sensei

Inbal Kahalani, Sensei

Idith Veksler, Sensei

Natalie Koren, Sensei

Andras Botos, Sensei – Hungary

Viktoria Valkai, Sensei – Hungary

Maor Bentabou Sensei

Ronen Atias, Sensei

Yuval Ron Sensei

Pieter Groenewald, Sensei –  Potchestroom Dojo, South Africa

Noam Nayman, Sensei

Ofer Ashton, Sensei

Yair Bernstein, Sensei

Itzhak Yakubovitz, Sensei,

Gift Thabethe, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Austin Naido, Sensei –  South Africa Goju Ryu JHB

Andrew Mallinson, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Zoe Hinis, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Graham Webber, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Tamzin Rowe, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Mike Butler, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Heidi Meintjes, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Fredrick Nel, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Brian Smith, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Michael Azih, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Andrea Bekker, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Jon Jon Jenks, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Juan Dre Loots, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Jacobus Duminy, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB


 • -

Karate oktatás Budapesten

Kategória : Cikkek

Ha szeretnél megismerni egy valóban tradicionális, nem sport karatét, akkor a legjobb helyen jársz!

Gyere le valamelyik Tradicionális Okinawai Goju-Ryu karate edzésünkre Budapesten , és próbáld ki minden kötelezettségtől függetlenül.

Az irányzatunk Okinawai Goju-Ryu és a Magyar Karate Szakszövetség tagjai vagyunk.

Továbbá tagjai vagyunk a Okinawa Goju-ryu Karate-do Kyokai –Jundokan nevű nemzetközi stílusszervezetnek.

Irányzatunk vezetője: Kancho Dr. Rony Kluger

Kancho Dr. Rony Kluger

A KARATE fejlesztő szerepe elismert mind fizikális mind szellemi téren. Nemcsak a gyermekek számára hasznos, de a felnőttek is egyre többen belátják fontosságát, hiszen a mai világban a KARATE biztosítja, a lehetőséget a napi stressz levezetésére.Az edzés után a tanítványok felfrissülnek és a feszültségek levezetésével újra képesek lesznek maximálisan teljesíteni munkában, tanulásban és gyakorlatilag mindenben.

– A gyakorlatokon keresztül a tanítványok elsajátítják a probléma megoldás képességét, egymás tiszteletét és az általános társadalmi konvenciók betartását.

– Tiszteletet adni és kapni egyaránt képes emberekké válnak.

– A KARATE gyakorlása során kiemelt szerepet kap a mozgáskoordináció fejlesztése és a harmónia megtalálása testünkkel, személyiségünkkel és környezetünkkel.

Kortól, és nemtől függetlenül gyakorolható.

– Az edzéseken önfegyelmet, kitartást, kiváló szellemi és testi erőnlétet lehet szerezni.

– Tradicionális fegyverek használatának elsajátítása. (Kobudo táborok).

– Bushi táborok

Harcosok családja

A karate tanulásának alapcélja: képességet szerezni az összes személyes erő felhasználására és ellenőrzésére. A KARATE harcművészet, amely nem a mindenkori győzelmet keresi, hanem a személyiséget csiszolja azokkal a tapasztalatokkal, amiket a céltudatos edzéseken szerzünk. Természetesen felhasználható önvédelemre is, ez elsősorban a fokozatosan nehezülő, rendszeres edzéseknek köszönhető, melyek a testet kemény, erős és használható fegyverré alakítják. Az edzések megtanítanak a test és szellem teljes ellenőrzésére, aminek következménye, hogy felemelkedünk a maximális kontroll, önkritika és megértés szintjére. A mindennapi edzések tapasztalataival a harcművész mélyebb ismereteket szerez az emberi érzésekről, sikerekről és bukásokról, ami a testet és a lelket egyaránt erősíti.

A karate lényege nem az ellenfélen aratott győzelem, hanem saját gyengeségeinken és határainkon való túllépés.

Az állandó gyakorlás nem csak lelki békét nyújt, hanem biztosítja a magas szintű összpontosító képességet, a mindennapi események, történések megértését, valamint a megoldó készséget a nehéz helyzetekben, és mindenkor a jó út felé vezérel. Nem szabad elfelejteni, hogy a harcművészettel való foglalkozás nemcsak egyszerűen fizikális tréning, hanem egyben törekvés arra, hogy egy olyan harcost alakítsunk ki magunkban, aki képes testét és lelkét egyaránt uralni.

A karate elsősorban életforma és nem sport. Így nemtől és kortól, adott esetben még egészségi állapottól is függetlenül, mindenki által gyakorolható. Művelői számára egészséges életmódot jelent, és helyes gondolkodásra tanít.

A fő cél a harcművészetek minden egyes művelőjének, hogy törekedjen arra hogy fejlessze és megvalósítsa Önmagát a saját korlátai túllépve, a folyamatos gyakorlás és tanulás árán.
A harcművészet egy olyan fizikai és szellemi aktivitás , mely mindenki számára alkalmas függetlenül a vallása , bőrszíne, neme vagy életkorától.
A harcművészet minden korosztály számára alkalmas , segíti, hogy szellemileg , fizikailag , lelkileg fittek maradjunk.


1620801_693716997345340_1492382970_n

Busidó által vallott értékek

LEHETŐSÉGEK :

Övvizsga: Mindenki, aki rendszeresen edzett, a vizsgán fokozatban előre léphet, ha az addig tanult gyakorlatokat megfelelően mutatja be.

Három övfokozati rendszerrel dolgozunk. Megkülönböztetünk óvodás, gyerek és felnőtt fokokat, mivel természetesen e három korosztály iránt nem támasztható ugyanolyan követelmény.

Edzőtábor: Minden évben többet is szervezünk. Ezek lehetnek külföldi, vidéki és budapesti, illetve bentlakásos vagy bejárós jellegűek.

Nyári táborok: Ide nem kizárólag karatés tanítványainkat várjuk, részt vehetnek külsős gyerekek, felnőttek is!

Magán órák: Lehetőség van magánoktatásra is. Ezeket látogathatja bárki, illetve olyanok, akik járnak a csoportos foglalkozásra is, de szeretnének még inkább elmélyülni tanulmányaikban.

Tradicionális fegyver használat: Lehetőség van tradicionális fegyverek használatának elsajátítására. Ilyen például a kard, sai tőr, nunchaku, kama, bot és egyebek.

Magyarországon 1989 óta működű karate szervezet. Tagja a Karate-do International nemzetközi szervezetnek, valamint hivatalosan elismert a Magyar Karate Szakszövetség által.

Tradicionális Okinawai Goju-ryu karatéval foglalkozunk.

Világszövetségünk vezetője, kancho Rony Kluger. www.karatedoi.com

Chonjun Miyagi okinawai karatemester által alapított karateirányzat. Dojo -ja ( edzőterme ) a Jundokan, ma is a goju stílus világközpontja. Tanulóink ezt a karatestílust, a goju-ryu-t gyakorolják. Szövetségünk pedig tagja az Okinawa Goju-ryu Karate-do Kyokai –Jundokan nevű nemzetközi stílusszervezetnek.

Tovább is lehetne sorolni a KARATE adta előnyöket: figyelemben, kreativitásban, mozgáskoordinációban, személyiségfejlődésben, fegyelemben mégis inkább azt javaslom, próbáljátok ki!

A stílus néhány jellemzője

 •     Kis küzdőtávolságból folytatott küzdelem,
 •     Köríves technikák,
 •     Mint nevéből is adódik, a lágy és kemény mozdulatok kombinálása
 •     Bizonyos szint után tradicionális fegyverek használata
 •     Folyamatos harc
 •     Tai sabaki (kitérés a támadás elől)

Lévén stílusunk harcművészet, ahol az ősi gyökerekből adódóan a küzdelem nem győzelmet vagy vereséget, hanem akár életet vagy halált jelentett, a sportkaratéval ellentétben nálunk nincsenek tiltott felületek vagy tiltott technikák. A hatásos és hatékony elemek alkalmazását tanuljuk, puszta kézzel vagy fegyverrel. A sérüléseket megelőzi, hogy ezeket mindenki azon a szinten tanulja, ahol képes a megfelelő kontrollra, s a folyamatos gyakorlás során mindenki eljuthat a belső önfegyelem és a külső önvédelem eleinte elképzelhetetlen szintjére.

Gyerek edzés

Információ:

E-mail: harcosokcsaladja@gmail.com

Egész évben várjuk azokat a sportolni vágyó 6 éves kor feletti gyerekeket és felnőtteket, akik szeretnének megismerkedni a Tradicionális Okinawai Goju-ryu karatéval!

Az első edzésen való részvétel ingyenes!

Szükséges ruházat: Karate ruha.


 • -

Saifa – “Összetör és szétszakít”

Kategória : Cikkek

Saifa – “Összetör és szétszakít”
A Saifa az első klasszikus küzdelem kata, amit tanítanak a Goju-ryuban. A kata gyökerei a dél-kínai Fuzhou környékén tanított harcművészetekből származik, főleg Crane, Xingyi/Bagua és további belső és külső harcművészetekből. Kanryo Higaonna Sensei Kínában tanulta meg ezt a katát a többi Goju-ryu katával együtt, mialatt ott tanult 1863-tól 1881-ig, RuRuKo (Xie Zhongxiang) irányítása alatt. Ezek a katák és harci stratégiák lettek az alapjai Higaonna Sensei Quanfajának, amit később Miyagi Sensei Goju-ryunak nevezett el. Ennek a katának a küzdő és csapó technikáinak a megértése úgy is értelmezhető, hogy a Saifa kata egy közelharcos küzdelemben az izomszövetre irányuló fogások és tépések sorozata.

Forrás: http://www.uchinadi-kan.org/kata/katalist.html
A linket köszönjük Kanchonak, a fordítást Fogoly Dóri senseinek! 


Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow